روزنامه نگار نوشيروان: روزنامه نگاري که گزارشگري جنگ را بنيادگذارد
آنچه را که امروز (2/1/2023) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و ....

روزنامه نگاري که گزارشگري جنگ را بنيادگذارد

آلفرد که همان راه توسیدیدس را دنبال کرده بود، نخستين روزنامه نگاري بود كه حرفه گزارشگري جنگ به روش نوين (قواعد گزارشگري) را به وجود آورد و پس از او سمت «خبرنگار نظامي ـ امور دفاعي» در رسانه ها خلق شد. او بود كه نظرداد تا كسي از رموز و فنون نبرد آگاه نباشد و تاريخ و جغرافيا نداند و با سياست آشنا نباشد نخواهد توانست يك گزارش بيطرفانه و واقعي از يك فعاليت جنگي (عمليات رزمي) را كه حتي قابل استفاده براي يك ژنرال باشد تهيه كند. از زمان پيدايش گزارشگري جنگ، بيشترين تلفات نيز درميان روزنامه نگاران جنگنويس رخ داده است. توسیدیدِس گزارش جنگ های داخلی یونان باستان (اسپارت با آتن) را که خود در جریان آن بود کتاب کرده بود. امپراتوری ایران ـ تنها اَبَرقدرتِ جهان وقت آتشبیار جنگ داخلی یونانیان بود و به اسپارت کمک غیر مستقیم می کرد و با همین کمک، اسپارت به قدرت آتن پایان داد و ایران به هدف خود رسید.
     آلفرد تنها به شرح صحنه نبردها اكتفا نمي كرد بلكه جزئيات اثر جنگها بر زندگي مردم و مناطقي را كه صحنه جنگ قرار مي گرفتند به رشته تحرير در مي آورد. حاشيه نويسي هاي او درباره عمليات نظامي و افراد درگير، بسيار جالب و خواندني است. وي که عمدتا به صورت خبرگزاري عمل مي كرد داراي چند پيك سوار بود تا گزارشهايش را به روزنامه ها برساند. در پی قطع جنگهاي داخلي آمريكا، آلفرد به نوشتن خاطرات خود از اين جنگها پرداخت. بسياري از مورخان جنگهاي داخلي آمريكا در تالیفات خود به نوشته هاي او استناد كرده اند.
     از كارهاي جالب آلفرد خريد زميني است كه صحنه يكي از نبردها بود و اين زمين در استیت مريلند، اينك به نام او به صورت يك پارك عمومي در آمده و سنگرها و جنگ افزارهاي بر جاي مانده به همان صورت نگهداري مي شود. او پول اين زمين را از محل فروش كتاب خاطراتش به دست آورده بود. آلفرد كه نام مستعار «گاث» برخود گذارده بود در 73 سالگي درگذشت.
    

بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved