روزنامه نگار نوشيروان: هدف نگارنده از ايجاد اين وب سايت
آنچه را که امروز (10/5/2010) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و ....

هدف نگارنده از ايجاد اين وب سايت

تاریخ ایرانیان در این روز که به تدریج به صورت یک روزنگار (کرونیکل) گسترده تاریخ عمومی درآمده است یادآور تجربه گذشته (گذشته دور تا گذشته نزدیک ـ دیروز) با هدف آموزش عمومی و گرفتن درس از اشتباهات و پرهیز از تکرار و نیز انتخاب راه درست و پیمودن راه رهروان است که این نگارنده نیم قرن سرگرم جمع آوری آنها بوده و هر روز از بطن خبرها بیرون آورده است.
    
    روزنامک یک روزنامه کوچک با هدف قراردادن دستچینی از رویدادهای مهم و جالب روز و آنچه را که در تعریف خبر و نظر آمده است با تصاویر مربوط است.
    
    ایران دان (سپیده دم ایران) نه تنها برای یادآور شدن ستمی است که بر نگارنده رفته، بلکه جای نقل مطالب و اخبار مربوط به ایران و ایرانی از منابع خبررسانی و به زبان انگلیسی است و جانشینی موقّت برای روزنامه سپیده دم است که دولت پروانه انتشار آن را (بدون ذکر علّت) تجدید نکرده است.
    
     این سه نشریه آنلاین که از عمرشان چند سال می گذرد و نشریات فارسی با ذکر ماخذ از آنها نقل می کنند در بستر پیشه روزنامه نگاری و تاریخنگاری جریان دارند و از 55سال روزنامه نگاری مستمر و تاریخنگاری این نگارنده سرچشمه می گیرند. اینها بمانند هر رسانه و کتاب تاریخ ناقل و بازگو کننده رویدادها و نظرات دیگران هستند و گاهی با روشی دیگر.
    
     امّا، این وب سایت (ژورنالیست نوشیروان) چیزی دیگر است ـ هم یک ژورنال است و هم خاطرات نگارنده آن از گذشته. بنابراین نظر است و تفسیر و تحلیل ـ تفسیر چه مطالبی و اظهار نظر درباره چی؟، درباره آنچه که هر روز و شب می بیند، می شنود و لمس و احساس می کند. این دیده ها و شنیده ها و خوانده های توام با ابراز نظر می تواند مورد استفاده همگان قرار گیرد، سوژه کتاب واقع شود و همچنین هشدار باشد و ... و تا ابدیت باقی بماند. این ژورنال را از امروز (1 شهريورماه 1390) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش نگاهی به گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
    

بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved